Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Thành viên: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản.
Cộng tác viên: Lên cấp khi sử dụng 500k hoặc donate 1m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 1: Lên cấp khi sử dụng 2m hoặc donate 5m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 2: Lên cấp dựa trên thống kê số xu donate và số xu đã sử dụng của tháng trước. Hệ thống tự động nâng cấp vào tháng tiếp theo!
VIP: Dành cho đối tác. Liên hệ admin nâng cấp!
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.63 xu/lượt 0.63 xu/lượt 1.071 xu/lượt 1.071 xu/lượt 1.26 xu/lượt
0.735 xu/lượt 0.735 xu/lượt 1.2495 xu/lượt 1.2495 xu/lượt 1.47 xu/lượt
1.26 xu/lượt 1.26 xu/lượt 2.142 xu/lượt 2.142 xu/lượt 2.52 xu/lượt
1.58 xu/lượt 1.58 xu/lượt 2.686 xu/lượt 2.686 xu/lượt 3.16 xu/lượt
2.1 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.57 xu/lượt 3.57 xu/lượt 4.2 xu/lượt
4.2 xu/lượt 4.2 xu/lượt 7.14 xu/lượt 7.14 xu/lượt 8.4 xu/lượt
3.15 xu/lượt 3.15 xu/lượt 5.355 xu/lượt 5.355 xu/lượt 6.3 xu/lượt
0.84 xu/lượt 0.84 xu/lượt 1.428 xu/lượt 1.428 xu/lượt 1.68 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
4.2 xu/lượt 4.2 xu/lượt 7.14 xu/lượt 7.14 xu/lượt 8.4 xu/lượt
29.4 xu/lượt 29.4 xu/lượt 49.98 xu/lượt 49.98 xu/lượt 58.8 xu/lượt
6.3 xu/lượt 6.3 xu/lượt 10.71 xu/lượt 10.71 xu/lượt 12.6 xu/lượt
5.25 xu/lượt 5.25 xu/lượt 8.925 xu/lượt 8.925 xu/lượt 10.5 xu/lượt
7.35 xu/lượt 7.35 xu/lượt 12.495 xu/lượt 12.495 xu/lượt 14.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
63 xu/lượt 63 xu/lượt 107.1 xu/lượt 107.1 xu/lượt 126 xu/lượt
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
63 xu/lượt 63 xu/lượt 107.1 xu/lượt 107.1 xu/lượt 126 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.35 xu/lượt 7.35 xu/lượt 12.495 xu/lượt 12.495 xu/lượt 14.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
42 xu/lượt 42 xu/lượt 71.4 xu/lượt 71.4 xu/lượt 84 xu/lượt
47.25 xu/lượt 47.25 xu/lượt 80.325 xu/lượt 80.325 xu/lượt 94.5 xu/lượt
46.2 xu/lượt 46.2 xu/lượt 78.54 xu/lượt 78.54 xu/lượt 92.4 xu/lượt
73.5 xu/lượt 73.5 xu/lượt 124.95 xu/lượt 124.95 xu/lượt 147 xu/lượt
57.75 xu/lượt 57.75 xu/lượt 98.175 xu/lượt 98.175 xu/lượt 115.5 xu/lượt
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
30.45 xu/lượt 30.45 xu/lượt 51.765 xu/lượt 51.765 xu/lượt 60.9 xu/lượt
17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 30.345 xu/lượt 30.345 xu/lượt 35.7 xu/lượt
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
210 xu/lượt 210 xu/lượt 357 xu/lượt 357 xu/lượt 420 xu/lượt
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
105 xu/lượt 105 xu/lượt 178.5 xu/lượt 178.5 xu/lượt 210 xu/lượt
6.3 xu/lượt 6.3 xu/lượt 10.71 xu/lượt 10.71 xu/lượt 12.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
13.65 xu/lượt 13.65 xu/lượt 23.205 xu/lượt 23.205 xu/lượt 27.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
105 xu/lượt 105 xu/lượt 178.5 xu/lượt 178.5 xu/lượt 210 xu/lượt
315 xu/lượt 315 xu/lượt 535.5 xu/lượt 535.5 xu/lượt 630 xu/lượt
630 xu/lượt 630 xu/lượt 1071 xu/lượt 1071 xu/lượt 1260 xu/lượt
210 xu/lượt 210 xu/lượt 357 xu/lượt 357 xu/lượt 420 xu/lượt
525 xu/lượt 525 xu/lượt 892.5 xu/lượt 892.5 xu/lượt 1050 xu/lượt
315 xu/lượt 315 xu/lượt 535.5 xu/lượt 535.5 xu/lượt 630 xu/lượt
57.75 xu/lượt 57.75 xu/lượt 98.175 xu/lượt 98.175 xu/lượt 115.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
73.5 xu/lượt 73.5 xu/lượt 124.95 xu/lượt 124.95 xu/lượt 147 xu/lượt
63 xu/lượt 63 xu/lượt 107.1 xu/lượt 107.1 xu/lượt 126 xu/lượt
52.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 89.25 xu/lượt 89.25 xu/lượt 105 xu/lượt
47.25 xu/lượt 47.25 xu/lượt 80.325 xu/lượt 80.325 xu/lượt 94.5 xu/lượt
47.25 xu/lượt 47.25 xu/lượt 80.325 xu/lượt 80.325 xu/lượt 94.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1050 xu/lượt 1050 xu/lượt 1785 xu/lượt 1785 xu/lượt 2100 xu/lượt
3150 xu/lượt 3150 xu/lượt 5355 xu/lượt 5355 xu/lượt 6300 xu/lượt
1260 xu/lượt 1260 xu/lượt 2142 xu/lượt 2142 xu/lượt 2520 xu/lượt
1365 xu/lượt 1365 xu/lượt 2320.5 xu/lượt 2320.5 xu/lượt 2730 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
52.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 89.25 xu/lượt 89.25 xu/lượt 105 xu/lượt
52.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 89.25 xu/lượt 89.25 xu/lượt 105 xu/lượt
34.65 xu/lượt 34.65 xu/lượt 58.905 xu/lượt 58.905 xu/lượt 69.3 xu/lượt
6.3 xu/lượt 6.3 xu/lượt 10.71 xu/lượt 10.71 xu/lượt 12.6 xu/lượt
8.4 xu/lượt 8.4 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.28 xu/lượt 16.8 xu/lượt
11.55 xu/lượt 11.55 xu/lượt 19.635 xu/lượt 19.635 xu/lượt 23.1 xu/lượt
19.95 xu/lượt 19.95 xu/lượt 33.915 xu/lượt 33.915 xu/lượt 39.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
15.75 xu/lượt 15.75 xu/lượt 26.775 xu/lượt 26.775 xu/lượt 31.5 xu/lượt
18.9 xu/lượt 18.9 xu/lượt 32.13 xu/lượt 32.13 xu/lượt 37.8 xu/lượt
48.3 xu/lượt 48.3 xu/lượt 82.11 xu/lượt 82.11 xu/lượt 96.6 xu/lượt
5.25 xu/lượt 5.25 xu/lượt 8.925 xu/lượt 8.925 xu/lượt 10.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
92.4 xu/lượt 92.4 xu/lượt 157.08 xu/lượt 157.08 xu/lượt 184.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.15 xu/lượt 3.15 xu/lượt 5.355 xu/lượt 5.355 xu/lượt 6.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.15 xu/lượt 3.15 xu/lượt 5.355 xu/lượt 5.355 xu/lượt 6.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15750 xu/lượt 15750 xu/lượt 26775 xu/lượt 26775 xu/lượt 31500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
32.55 xu/lượt 32.55 xu/lượt 55.335 xu/lượt 55.335 xu/lượt 65.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
63 xu/lượt 63 xu/lượt 107.1 xu/lượt 107.1 xu/lượt 126 xu/lượt
57.75 xu/lượt 57.75 xu/lượt 98.175 xu/lượt 98.175 xu/lượt 115.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
315 xu/lượt 315 xu/lượt 535.5 xu/lượt 535.5 xu/lượt 630 xu/lượt
173.25 xu/lượt 173.25 xu/lượt 294.525 xu/lượt 294.525 xu/lượt 346.5 xu/lượt
210 xu/lượt 210 xu/lượt 357 xu/lượt 357 xu/lượt 420 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
34.65 xu/lượt 34.65 xu/lượt 58.905 xu/lượt 58.905 xu/lượt 69.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
346.5 xu/lượt 346.5 xu/lượt 589.05 xu/lượt 589.05 xu/lượt 693 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
23.1 xu/lượt 23.1 xu/lượt 39.27 xu/lượt 39.27 xu/lượt 46.2 xu/lượt
52.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 89.25 xu/lượt 89.25 xu/lượt 105 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
59.85 xu/lượt 59.85 xu/lượt 101.745 xu/lượt 101.745 xu/lượt 119.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
68.25 xu/lượt 68.25 xu/lượt 116.025 xu/lượt 116.025 xu/lượt 136.5 xu/lượt
84 xu/lượt 84 xu/lượt 142.8 xu/lượt 142.8 xu/lượt 168 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
50.4 xu/lượt 50.4 xu/lượt 85.68 xu/lượt 85.68 xu/lượt 100.8 xu/lượt
47.25 xu/lượt 47.25 xu/lượt 80.325 xu/lượt 80.325 xu/lượt 94.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25.2 xu/lượt 25.2 xu/lượt 42.84 xu/lượt 42.84 xu/lượt 50.4 xu/lượt
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
36.75 xu/lượt 36.75 xu/lượt 62.475 xu/lượt 62.475 xu/lượt 73.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
33.6 xu/lượt 33.6 xu/lượt 57.12 xu/lượt 57.12 xu/lượt 67.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
157.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 267.75 xu/lượt 267.75 xu/lượt 315 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
105 xu/lượt 105 xu/lượt 178.5 xu/lượt 178.5 xu/lượt 210 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
27.3 xu/lượt 27.3 xu/lượt 46.41 xu/lượt 46.41 xu/lượt 54.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.35 xu/lượt 7.35 xu/lượt 12.495 xu/lượt 12.495 xu/lượt 14.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.1 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.57 xu/lượt 3.57 xu/lượt 4.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
36750 xu/lượt 36750 xu/lượt 62475 xu/lượt 62475 xu/lượt 73500 xu/lượt
10500 xu/lượt 10500 xu/lượt 17850 xu/lượt 17850 xu/lượt 21000 xu/lượt
7350 xu/lượt 7350 xu/lượt 12495 xu/lượt 12495 xu/lượt 14700 xu/lượt
1732.5 xu/lượt 1732.5 xu/lượt 2945.25 xu/lượt 2945.25 xu/lượt 3465 xu/lượt
2625 xu/lượt 2625 xu/lượt 4462.5 xu/lượt 4462.5 xu/lượt 5250 xu/lượt
1942.5 xu/lượt 1942.5 xu/lượt 3302.25 xu/lượt 3302.25 xu/lượt 3885 xu/lượt
4725 xu/lượt 4725 xu/lượt 8032.5 xu/lượt 8032.5 xu/lượt 9450 xu/lượt
2100 xu/lượt 2100 xu/lượt 3570 xu/lượt 3570 xu/lượt 4200 xu/lượt
315 xu/lượt 315 xu/lượt 535.5 xu/lượt 535.5 xu/lượt 630 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
315000 xu/lượt 315000 xu/lượt 535500 xu/lượt 535500 xu/lượt 630000 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5250 xu/lượt 5250 xu/lượt 8925 xu/lượt 8925 xu/lượt 10500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12600 xu/lượt 12600 xu/lượt 21420 xu/lượt 21420 xu/lượt 25200 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.75 xu/lượt 15.75 xu/lượt 26.775 xu/lượt 26.775 xu/lượt 31.5 xu/lượt
17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 30.345 xu/lượt 30.345 xu/lượt 35.7 xu/lượt
6.3 xu/lượt 6.3 xu/lượt 10.71 xu/lượt 10.71 xu/lượt 12.6 xu/lượt
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.6 xu/lượt 12.6 xu/lượt 21.42 xu/lượt 21.42 xu/lượt 25.2 xu/lượt
8.4 xu/lượt 8.4 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.28 xu/lượt 16.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.75 xu/lượt 15.75 xu/lượt 26.775 xu/lượt 26.775 xu/lượt 31.5 xu/lượt
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
16.8 xu/lượt 16.8 xu/lượt 28.56 xu/lượt 28.56 xu/lượt 33.6 xu/lượt
47.25 xu/lượt 47.25 xu/lượt 80.325 xu/lượt 80.325 xu/lượt 94.5 xu/lượt
34.65 xu/lượt 34.65 xu/lượt 58.905 xu/lượt 58.905 xu/lượt 69.3 xu/lượt
17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 30.345 xu/lượt 30.345 xu/lượt 35.7 xu/lượt
15.75 xu/lượt 15.75 xu/lượt 26.775 xu/lượt 26.775 xu/lượt 31.5 xu/lượt
16.8 xu/lượt 16.8 xu/lượt 28.56 xu/lượt 28.56 xu/lượt 33.6 xu/lượt
26.25 xu/lượt 26.25 xu/lượt 44.625 xu/lượt 44.625 xu/lượt 52.5 xu/lượt
23.1 xu/lượt 23.1 xu/lượt 39.27 xu/lượt 39.27 xu/lượt 46.2 xu/lượt
13.65 xu/lượt 13.65 xu/lượt 23.205 xu/lượt 23.205 xu/lượt 27.3 xu/lượt
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
37.8 xu/lượt 37.8 xu/lượt 64.26 xu/lượt 64.26 xu/lượt 75.6 xu/lượt
48.3 xu/lượt 48.3 xu/lượt 82.11 xu/lượt 82.11 xu/lượt 96.6 xu/lượt
89.25 xu/lượt 89.25 xu/lượt 151.725 xu/lượt 151.725 xu/lượt 178.5 xu/lượt
57.75 xu/lượt 57.75 xu/lượt 98.175 xu/lượt 98.175 xu/lượt 115.5 xu/lượt
34.65 xu/lượt 34.65 xu/lượt 58.905 xu/lượt 58.905 xu/lượt 69.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.0735 xu/lượt 0.0735 xu/lượt 0.12495 xu/lượt 0.12495 xu/lượt 0.147 xu/lượt
0.21 xu/lượt 0.21 xu/lượt 0.357 xu/lượt 0.357 xu/lượt 0.42 xu/lượt
0.084 xu/lượt 0.084 xu/lượt 0.1428 xu/lượt 0.1428 xu/lượt 0.168 xu/lượt
0.315 xu/lượt 0.315 xu/lượt 0.5355 xu/lượt 0.5355 xu/lượt 0.63 xu/lượt
2.1 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.57 xu/lượt 3.57 xu/lượt 4.2 xu/lượt
4.2 xu/lượt 4.2 xu/lượt 7.14 xu/lượt 7.14 xu/lượt 8.4 xu/lượt
0.084 xu/lượt 0.084 xu/lượt 0.1428 xu/lượt 0.1428 xu/lượt 0.168 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
210 xu/lượt 210 xu/lượt 357 xu/lượt 357 xu/lượt 420 xu/lượt
840 xu/lượt 840 xu/lượt 1428 xu/lượt 1428 xu/lượt 1680 xu/lượt
945 xu/lượt 945 xu/lượt 1606.5 xu/lượt 1606.5 xu/lượt 1890 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.25 xu/lượt 5.25 xu/lượt 8.925 xu/lượt 8.925 xu/lượt 10.5 xu/lượt
4.2 xu/lượt 4.2 xu/lượt 7.14 xu/lượt 7.14 xu/lượt 8.4 xu/lượt
4.2 xu/lượt 4.2 xu/lượt 7.14 xu/lượt 7.14 xu/lượt 8.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
441 xu/lượt 441 xu/lượt 749.7 xu/lượt 749.7 xu/lượt 882 xu/lượt
657.3 xu/lượt 657.3 xu/lượt 1117.41 xu/lượt 1117.41 xu/lượt 1314.6 xu/lượt
843.15 xu/lượt 843.15 xu/lượt 1433.355 xu/lượt 1433.355 xu/lượt 1686.3 xu/lượt
966 xu/lượt 966 xu/lượt 1642.2 xu/lượt 1642.2 xu/lượt 1932 xu/lượt
1102.5 xu/lượt 1102.5 xu/lượt 1874.25 xu/lượt 1874.25 xu/lượt 2205 xu/lượt
1302 xu/lượt 1302 xu/lượt 2213.4 xu/lượt 2213.4 xu/lượt 2604 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 8.4 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.28 xu/lượt 16.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.25 xu/lượt 5.25 xu/lượt 8.925 xu/lượt 8.925 xu/lượt 10.5 xu/lượt
2.1 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.57 xu/lượt 3.57 xu/lượt 4.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.25 xu/lượt 5.25 xu/lượt 8.925 xu/lượt 8.925 xu/lượt 10.5 xu/lượt
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.525 xu/lượt 0.525 xu/lượt 0.8925 xu/lượt 0.8925 xu/lượt 1.05 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3360 xu/lượt 3360 xu/lượt 5712 xu/lượt 5712 xu/lượt 6720 xu/lượt
6405 xu/lượt 6405 xu/lượt 10888.5 xu/lượt 10888.5 xu/lượt 12810 xu/lượt
12705 xu/lượt 12705 xu/lượt 21598.5 xu/lượt 21598.5 xu/lượt 25410 xu/lượt
19115.25 xu/lượt 19115.25 xu/lượt 32495.925 xu/lượt 32495.925 xu/lượt 38230.5 xu/lượt
25357.5 xu/lượt 25357.5 xu/lượt 43107.75 xu/lượt 43107.75 xu/lượt 50715 xu/lượt
38110.8 xu/lượt 38110.8 xu/lượt 64788.36 xu/lượt 64788.36 xu/lượt 76221.6 xu/lượt
49824.6 xu/lượt 49824.6 xu/lượt 84701.82 xu/lượt 84701.82 xu/lượt 99649.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
546000 xu/lượt 546000 xu/lượt 928200 xu/lượt 928200 xu/lượt 1092000 xu/lượt
976500 xu/lượt 976500 xu/lượt 1660050 xu/lượt 1660050 xu/lượt 1953000 xu/lượt
1401750 xu/lượt 1401750 xu/lượt 2382975 xu/lượt 2382975 xu/lượt 2803500 xu/lượt
1863750 xu/lượt 1863750 xu/lượt 3168375 xu/lượt 3168375 xu/lượt 3727500 xu/lượt
2719500 xu/lượt 2719500 xu/lượt 4623150 xu/lượt 4623150 xu/lượt 5439000 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
48.3 xu/lượt 48.3 xu/lượt 82.11 xu/lượt 82.11 xu/lượt 96.6 xu/lượt
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
23.1 xu/lượt 23.1 xu/lượt 39.27 xu/lượt 39.27 xu/lượt 46.2 xu/lượt
4.2 xu/lượt 4.2 xu/lượt 7.14 xu/lượt 7.14 xu/lượt 8.4 xu/lượt
6.3 xu/lượt 6.3 xu/lượt 10.71 xu/lượt 10.71 xu/lượt 12.6 xu/lượt
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
63 xu/lượt 63 xu/lượt 107.1 xu/lượt 107.1 xu/lượt 126 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
231 xu/lượt 231 xu/lượt 392.7 xu/lượt 392.7 xu/lượt 462 xu/lượt
446.25 xu/lượt 446.25 xu/lượt 758.625 xu/lượt 758.625 xu/lượt 892.5 xu/lượt
666.75 xu/lượt 666.75 xu/lượt 1133.475 xu/lượt 1133.475 xu/lượt 1333.5 xu/lượt
887.25 xu/lượt 887.25 xu/lượt 1508.325 xu/lượt 1508.325 xu/lượt 1774.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
95.55 xu/lượt 95.55 xu/lượt 162.435 xu/lượt 162.435 xu/lượt 191.1 xu/lượt
15.75 xu/lượt 15.75 xu/lượt 26.775 xu/lượt 26.775 xu/lượt 31.5 xu/lượt
34.65 xu/lượt 34.65 xu/lượt 58.905 xu/lượt 58.905 xu/lượt 69.3 xu/lượt
3.15 xu/lượt 3.15 xu/lượt 5.355 xu/lượt 5.355 xu/lượt 6.3 xu/lượt
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
8.4 xu/lượt 8.4 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.28 xu/lượt 16.8 xu/lượt
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
16.8 xu/lượt 16.8 xu/lượt 28.56 xu/lượt 28.56 xu/lượt 33.6 xu/lượt
14.7 xu/lượt 14.7 xu/lượt 24.99 xu/lượt 24.99 xu/lượt 29.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.315 xu/lượt 0.315 xu/lượt 0.5355 xu/lượt 0.5355 xu/lượt 0.63 xu/lượt
2.1 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.57 xu/lượt 3.57 xu/lượt 4.2 xu/lượt
1.58 xu/lượt 1.58 xu/lượt 2.686 xu/lượt 2.686 xu/lượt 3.16 xu/lượt
0.84 xu/lượt 0.84 xu/lượt 1.428 xu/lượt 1.428 xu/lượt 1.68 xu/lượt
0.84 xu/lượt 0.84 xu/lượt 1.428 xu/lượt 1.428 xu/lượt 1.68 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
315 xu/lượt 315 xu/lượt 535.5 xu/lượt 535.5 xu/lượt 630 xu/lượt
630 xu/lượt 630 xu/lượt 1071 xu/lượt 1071 xu/lượt 1260 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.15 xu/lượt 3.15 xu/lượt 5.355 xu/lượt 5.355 xu/lượt 6.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 8.4 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.28 xu/lượt 16.8 xu/lượt
28.35 xu/lượt 28.35 xu/lượt 48.195 xu/lượt 48.195 xu/lượt 56.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26.25 xu/lượt 26.25 xu/lượt 44.625 xu/lượt 44.625 xu/lượt 52.5 xu/lượt
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.1 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.57 xu/lượt 3.57 xu/lượt 4.2 xu/lượt
2.63 xu/lượt 2.63 xu/lượt 4.471 xu/lượt 4.471 xu/lượt 5.26 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
9.98 xu/lượt 9.98 xu/lượt 16.966 xu/lượt 16.966 xu/lượt 19.96 xu/lượt
14.7 xu/lượt 14.7 xu/lượt 24.99 xu/lượt 24.99 xu/lượt 29.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.84 xu/lượt 0.84 xu/lượt 1.428 xu/lượt 1.428 xu/lượt 1.68 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
18.9 xu/lượt 18.9 xu/lượt 32.13 xu/lượt 32.13 xu/lượt 37.8 xu/lượt
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
11.55 xu/lượt 11.55 xu/lượt 19.635 xu/lượt 19.635 xu/lượt 23.1 xu/lượt
47.25 xu/lượt 47.25 xu/lượt 80.325 xu/lượt 80.325 xu/lượt 94.5 xu/lượt
18.9 xu/lượt 18.9 xu/lượt 32.13 xu/lượt 32.13 xu/lượt 37.8 xu/lượt
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
525 xu/lượt 525 xu/lượt 892.5 xu/lượt 892.5 xu/lượt 1050 xu/lượt
703.5 xu/lượt 703.5 xu/lượt 1195.95 xu/lượt 1195.95 xu/lượt 1407 xu/lượt
273 xu/lượt 273 xu/lượt 464.1 xu/lượt 464.1 xu/lượt 546 xu/lượt
399 xu/lượt 399 xu/lượt 678.3 xu/lượt 678.3 xu/lượt 798 xu/lượt
304.5 xu/lượt 304.5 xu/lượt 517.65 xu/lượt 517.65 xu/lượt 609 xu/lượt
136.5 xu/lượt 136.5 xu/lượt 232.05 xu/lượt 232.05 xu/lượt 273 xu/lượt
472.5 xu/lượt 472.5 xu/lượt 803.25 xu/lượt 803.25 xu/lượt 945 xu/lượt
735 xu/lượt 735 xu/lượt 1249.5 xu/lượt 1249.5 xu/lượt 1470 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
42 xu/lượt 42 xu/lượt 71.4 xu/lượt 71.4 xu/lượt 84 xu/lượt
42 xu/lượt 42 xu/lượt 71.4 xu/lượt 71.4 xu/lượt 84 xu/lượt
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
34.65 xu/lượt 34.65 xu/lượt 58.905 xu/lượt 58.905 xu/lượt 69.3 xu/lượt
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
26.25 xu/lượt 26.25 xu/lượt 44.625 xu/lượt 44.625 xu/lượt 52.5 xu/lượt
52.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 89.25 xu/lượt 89.25 xu/lượt 105 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
210 xu/lượt 210 xu/lượt 357 xu/lượt 357 xu/lượt 420 xu/lượt
136.5 xu/lượt 136.5 xu/lượt 232.05 xu/lượt 232.05 xu/lượt 273 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1417.5 xu/lượt 1417.5 xu/lượt 2409.75 xu/lượt 2409.75 xu/lượt 2835 xu/lượt
1716.75 xu/lượt 1716.75 xu/lượt 2918.475 xu/lượt 2918.475 xu/lượt 3433.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
36.75 xu/lượt 36.75 xu/lượt 62.475 xu/lượt 62.475 xu/lượt 73.5 xu/lượt
34.65 xu/lượt 34.65 xu/lượt 58.905 xu/lượt 58.905 xu/lượt 69.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
75.6 xu/lượt 75.6 xu/lượt 128.52 xu/lượt 128.52 xu/lượt 151.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
588 xu/lượt 588 xu/lượt 999.6 xu/lượt 999.6 xu/lượt 1176 xu/lượt
299.25 xu/lượt 299.25 xu/lượt 508.725 xu/lượt 508.725 xu/lượt 598.5 xu/lượt
878.85 xu/lượt 878.85 xu/lượt 1494.045 xu/lượt 1494.045 xu/lượt 1757.7 xu/lượt
1169.7 xu/lượt 1169.7 xu/lượt 1988.49 xu/lượt 1988.49 xu/lượt 2339.4 xu/lượt
1460.55 xu/lượt 1460.55 xu/lượt 2482.935 xu/lượt 2482.935 xu/lượt 2921.1 xu/lượt
1751.4 xu/lượt 1751.4 xu/lượt 2977.38 xu/lượt 2977.38 xu/lượt 3502.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26.25 xu/lượt 26.25 xu/lượt 44.625 xu/lượt 44.625 xu/lượt 52.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
15.75 xu/lượt 15.75 xu/lượt 26.775 xu/lượt 26.775 xu/lượt 31.5 xu/lượt
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.75 xu/lượt 15.75 xu/lượt 26.775 xu/lượt 26.775 xu/lượt 31.5 xu/lượt
26.25 xu/lượt 26.25 xu/lượt 44.625 xu/lượt 44.625 xu/lượt 52.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26.25 xu/lượt 26.25 xu/lượt 44.625 xu/lượt 44.625 xu/lượt 52.5 xu/lượt
15.75 xu/lượt 15.75 xu/lượt 26.775 xu/lượt 26.775 xu/lượt 31.5 xu/lượt
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 8.4 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.28 xu/lượt 16.8 xu/lượt
12.6 xu/lượt 12.6 xu/lượt 21.42 xu/lượt 21.42 xu/lượt 25.2 xu/lượt
26.25 xu/lượt 26.25 xu/lượt 44.625 xu/lượt 44.625 xu/lượt 52.5 xu/lượt
18.9 xu/lượt 18.9 xu/lượt 32.13 xu/lượt 32.13 xu/lượt 37.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
19.95 xu/lượt 19.95 xu/lượt 33.915 xu/lượt 33.915 xu/lượt 39.9 xu/lượt
29.4 xu/lượt 29.4 xu/lượt 49.98 xu/lượt 49.98 xu/lượt 58.8 xu/lượt
50.4 xu/lượt 50.4 xu/lượt 85.68 xu/lượt 85.68 xu/lượt 100.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.9 xu/lượt 20.9 xu/lượt 35.53 xu/lượt 35.53 xu/lượt 41.8 xu/lượt
22.8 xu/lượt 22.8 xu/lượt 38.76 xu/lượt 38.76 xu/lượt 45.6 xu/lượt
23.75 xu/lượt 23.75 xu/lượt 40.375 xu/lượt 40.375 xu/lượt 47.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1575 xu/lượt 1575 xu/lượt 2677.5 xu/lượt 2677.5 xu/lượt 3150 xu/lượt
840 xu/lượt 840 xu/lượt 1428 xu/lượt 1428 xu/lượt 1680 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
315 xu/lượt 315 xu/lượt 535.5 xu/lượt 535.5 xu/lượt 630 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
326.55 xu/lượt 326.55 xu/lượt 555.135 xu/lượt 555.135 xu/lượt 653.1 xu/lượt
29.4 xu/lượt 29.4 xu/lượt 49.98 xu/lượt 49.98 xu/lượt 58.8 xu/lượt
42 xu/lượt 42 xu/lượt 71.4 xu/lượt 71.4 xu/lượt 84 xu/lượt
34.65 xu/lượt 34.65 xu/lượt 58.905 xu/lượt 58.905 xu/lượt 69.3 xu/lượt
47.25 xu/lượt 47.25 xu/lượt 80.325 xu/lượt 80.325 xu/lượt 94.5 xu/lượt
57.75 xu/lượt 57.75 xu/lượt 98.175 xu/lượt 98.175 xu/lượt 115.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.105 xu/lượt 0.105 xu/lượt 0.1785 xu/lượt 0.1785 xu/lượt 0.21 xu/lượt
0.63 xu/lượt 0.63 xu/lượt 1.071 xu/lượt 1.071 xu/lượt 1.26 xu/lượt
2.1 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.57 xu/lượt 3.57 xu/lượt 4.2 xu/lượt
2.63 xu/lượt 2.63 xu/lượt 4.471 xu/lượt 4.471 xu/lượt 5.26 xu/lượt
0.21 xu/lượt 0.21 xu/lượt 0.357 xu/lượt 0.357 xu/lượt 0.42 xu/lượt
0.21 xu/lượt 0.21 xu/lượt 0.357 xu/lượt 0.357 xu/lượt 0.42 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 8.4 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.28 xu/lượt 16.8 xu/lượt
4.2 xu/lượt 4.2 xu/lượt 7.14 xu/lượt 7.14 xu/lượt 8.4 xu/lượt
4.2 xu/lượt 4.2 xu/lượt 7.14 xu/lượt 7.14 xu/lượt 8.4 xu/lượt
4.2 xu/lượt 4.2 xu/lượt 7.14 xu/lượt 7.14 xu/lượt 8.4 xu/lượt
4.2 xu/lượt 4.2 xu/lượt 7.14 xu/lượt 7.14 xu/lượt 8.4 xu/lượt
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
525 xu/lượt 525 xu/lượt 892.5 xu/lượt 892.5 xu/lượt 1050 xu/lượt
420 xu/lượt 420 xu/lượt 714 xu/lượt 714 xu/lượt 840 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.15 xu/lượt 3.15 xu/lượt 5.355 xu/lượt 5.355 xu/lượt 6.3 xu/lượt
5.25 xu/lượt 5.25 xu/lượt 8.925 xu/lượt 8.925 xu/lượt 10.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 10.5 xu/lượt 17.85 xu/lượt 17.85 xu/lượt 21 xu/lượt
15.75 xu/lượt 15.75 xu/lượt 26.775 xu/lượt 26.775 xu/lượt 31.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
1.05 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.785 xu/lượt 1.785 xu/lượt 2.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.25 xu/lượt 5.25 xu/lượt 8.925 xu/lượt 8.925 xu/lượt 10.5 xu/lượt
5.25 xu/lượt 5.25 xu/lượt 8.925 xu/lượt 8.925 xu/lượt 10.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.42 xu/lượt 0.42 xu/lượt 0.714 xu/lượt 0.714 xu/lượt 0.84 xu/lượt
1.68 xu/lượt 1.68 xu/lượt 2.856 xu/lượt 2.856 xu/lượt 3.36 xu/lượt
3.36 xu/lượt 3.36 xu/lượt 5.712 xu/lượt 5.712 xu/lượt 6.72 xu/lượt
4.73 xu/lượt 4.73 xu/lượt 8.041 xu/lượt 8.041 xu/lượt 9.46 xu/lượt
6.3 xu/lượt 6.3 xu/lượt 10.71 xu/lượt 10.71 xu/lượt 12.6 xu/lượt
12.6 xu/lượt 12.6 xu/lượt 21.42 xu/lượt 21.42 xu/lượt 25.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
68.25 xu/lượt 68.25 xu/lượt 116.025 xu/lượt 116.025 xu/lượt 136.5 xu/lượt
68.25 xu/lượt 68.25 xu/lượt 116.025 xu/lượt 116.025 xu/lượt 136.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.42 xu/lượt 0.42 xu/lượt 0.714 xu/lượt 0.714 xu/lượt 0.84 xu/lượt
0.42 xu/lượt 0.42 xu/lượt 0.714 xu/lượt 0.714 xu/lượt 0.84 xu/lượt
0.42 xu/lượt 0.42 xu/lượt 0.714 xu/lượt 0.714 xu/lượt 0.84 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
18.9 xu/lượt 18.9 xu/lượt 32.13 xu/lượt 32.13 xu/lượt 37.8 xu/lượt
36.75 xu/lượt 36.75 xu/lượt 62.475 xu/lượt 62.475 xu/lượt 73.5 xu/lượt
44.1 xu/lượt 44.1 xu/lượt 74.97 xu/lượt 74.97 xu/lượt 88.2 xu/lượt
69.3 xu/lượt 69.3 xu/lượt 117.81 xu/lượt 117.81 xu/lượt 138.6 xu/lượt
18.9 xu/lượt 18.9 xu/lượt 32.13 xu/lượt 32.13 xu/lượt 37.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 21 xu/lượt 35.7 xu/lượt 35.7 xu/lượt 42 xu/lượt
39.9 xu/lượt 39.9 xu/lượt 67.83 xu/lượt 67.83 xu/lượt 79.8 xu/lượt
39.9 xu/lượt 39.9 xu/lượt 67.83 xu/lượt 67.83 xu/lượt 79.8 xu/lượt
46.2 xu/lượt 46.2 xu/lượt 78.54 xu/lượt 78.54 xu/lượt 92.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
52.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 89.25 xu/lượt 89.25 xu/lượt 105 xu/lượt
115.5 xu/lượt 115.5 xu/lượt 196.35 xu/lượt 196.35 xu/lượt 231 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1365 xu/lượt 1365 xu/lượt 2320.5 xu/lượt 2320.5 xu/lượt 2730 xu/lượt
231 xu/lượt 231 xu/lượt 392.7 xu/lượt 392.7 xu/lượt 462 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
52.5 xu/lượt 52.5 xu/lượt 89.25 xu/lượt 89.25 xu/lượt 105 xu/lượt
145.95 xu/lượt 145.95 xu/lượt 248.115 xu/lượt 248.115 xu/lượt 291.9 xu/lượt
285.6 xu/lượt 285.6 xu/lượt 485.52 xu/lượt 485.52 xu/lượt 571.2 xu/lượt
471.45 xu/lượt 471.45 xu/lượt 801.465 xu/lượt 801.465 xu/lượt 942.9 xu/lượt
626.85 xu/lượt 626.85 xu/lượt 1065.645 xu/lượt 1065.645 xu/lượt 1253.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
120.75 xu/lượt 120.75 xu/lượt 205.275 xu/lượt 205.275 xu/lượt 241.5 xu/lượt
147 xu/lượt 147 xu/lượt 249.9 xu/lượt 249.9 xu/lượt 294 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
120.75 xu/lượt 120.75 xu/lượt 205.275 xu/lượt 205.275 xu/lượt 241.5 xu/lượt
131.25 xu/lượt 131.25 xu/lượt 223.125 xu/lượt 223.125 xu/lượt 262.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
134.4 xu/lượt 134.4 xu/lượt 228.48 xu/lượt 228.48 xu/lượt 268.8 xu/lượt
120.75 xu/lượt 120.75 xu/lượt 205.275 xu/lượt 205.275 xu/lượt 241.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 53.55 xu/lượt 53.55 xu/lượt 63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
74.55 xu/lượt 74.55 xu/lượt 126.735 xu/lượt 126.735 xu/lượt 149.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
735 xu/lượt 735 xu/lượt 1249.5 xu/lượt 1249.5 xu/lượt 1470 xu/lượt
1470 xu/lượt 1470 xu/lượt 2499 xu/lượt 2499 xu/lượt 2940 xu/lượt
2205 xu/lượt 2205 xu/lượt 3748.5 xu/lượt 3748.5 xu/lượt 4410 xu/lượt
2940 xu/lượt 2940 xu/lượt 4998 xu/lượt 4998 xu/lượt 5880 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 8.4 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.28 xu/lượt 16.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 8.4 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.28 xu/lượt 16.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.94 xu/lượt 2.94 xu/lượt 4.998 xu/lượt 4.998 xu/lượt 5.88 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5775 xu/lượt 5775 xu/lượt 9817.5 xu/lượt 9817.5 xu/lượt 11550 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.3 xu/lượt 6.3 xu/lượt 10.71 xu/lượt 10.71 xu/lượt 12.6 xu/lượt
26.25 xu/lượt 26.25 xu/lượt 44.625 xu/lượt 44.625 xu/lượt 52.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 8.4 xu/lượt 14.28 xu/lượt 14.28 xu/lượt 16.8 xu/lượt
42 xu/lượt 42 xu/lượt 71.4 xu/lượt 71.4 xu/lượt 84 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
262.5 xu/lượt 262.5 xu/lượt 446.25 xu/lượt 446.25 xu/lượt 525 xu/lượt
682.5 xu/lượt 682.5 xu/lượt 1160.25 xu/lượt 1160.25 xu/lượt 1365 xu/lượt