Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
Thành viên: Cấp mặc định khi đăng ký tài khoản.
Cộng tác viên: Lên cấp khi sử dụng 500k hoặc donate 1m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 1: Lên cấp khi sử dụng 2m hoặc donate 5m và duy trì số xư trong 24h. Hệ thống tự động nâng cấp!
Đại lý cấp 2: Lên cấp dựa trên thống kê số xu donate và số xu đã sử dụng của tháng trước. Hệ thống tự động nâng cấp vào tháng tiếp theo!
VIP: Dành cho đối tác. Liên hệ admin nâng cấp!
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.63 xu/lượt 1.89 xu/lượt 0.945 xu/lượt 1.26 xu/lượt 1.89 xu/lượt
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
1.89 xu/lượt 5.67 xu/lượt 2.835 xu/lượt 3.78 xu/lượt 5.67 xu/lượt
2.63 xu/lượt 7.89 xu/lượt 3.945 xu/lượt 5.26 xu/lượt 7.89 xu/lượt
2.31 xu/lượt 6.93 xu/lượt 3.465 xu/lượt 4.62 xu/lượt 6.93 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
0.945 xu/lượt 2.835 xu/lượt 1.4175 xu/lượt 1.89 xu/lượt 2.835 xu/lượt
2.63 xu/lượt 7.89 xu/lượt 3.945 xu/lượt 5.26 xu/lượt 7.89 xu/lượt
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
0.945 xu/lượt 2.835 xu/lượt 1.4175 xu/lượt 1.89 xu/lượt 2.835 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
29.4 xu/lượt 88.2 xu/lượt 44.1 xu/lượt 58.8 xu/lượt 88.2 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
7.35 xu/lượt 22.05 xu/lượt 11.025 xu/lượt 14.7 xu/lượt 22.05 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
11.55 xu/lượt 34.65 xu/lượt 17.325 xu/lượt 23.1 xu/lượt 34.65 xu/lượt
2.42 xu/lượt 7.26 xu/lượt 3.63 xu/lượt 4.84 xu/lượt 7.26 xu/lượt
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
1.995 xu/lượt 5.985 xu/lượt 2.9925 xu/lượt 3.99 xu/lượt 5.985 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
63 xu/lượt 189 xu/lượt 94.5 xu/lượt 126 xu/lượt 189 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
63 xu/lượt 189 xu/lượt 94.5 xu/lượt 126 xu/lượt 189 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
73.5 xu/lượt 220.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt 147 xu/lượt 220.5 xu/lượt
7.35 xu/lượt 22.05 xu/lượt 11.025 xu/lượt 14.7 xu/lượt 22.05 xu/lượt
47.25 xu/lượt 141.75 xu/lượt 70.875 xu/lượt 94.5 xu/lượt 141.75 xu/lượt
20.79 xu/lượt 62.37 xu/lượt 31.185 xu/lượt 41.58 xu/lượt 62.37 xu/lượt
19.64 xu/lượt 58.92 xu/lượt 29.46 xu/lượt 39.28 xu/lượt 58.92 xu/lượt
7.14 xu/lượt 21.42 xu/lượt 10.71 xu/lượt 14.28 xu/lượt 21.42 xu/lượt
9.98 xu/lượt 29.94 xu/lượt 14.97 xu/lượt 19.96 xu/lượt 29.94 xu/lượt
6.09 xu/lượt 18.27 xu/lượt 9.135 xu/lượt 12.18 xu/lượt 18.27 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
210 xu/lượt 630 xu/lượt 315 xu/lượt 420 xu/lượt 630 xu/lượt
105 xu/lượt 315 xu/lượt 157.5 xu/lượt 210 xu/lượt 315 xu/lượt
16.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 33.6 xu/lượt 50.4 xu/lượt
1029 xu/lượt 3087 xu/lượt 1543.5 xu/lượt 2058 xu/lượt 3087 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
92.4 xu/lượt 277.2 xu/lượt 138.6 xu/lượt 184.8 xu/lượt 277.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
13.65 xu/lượt 40.95 xu/lượt 20.475 xu/lượt 27.3 xu/lượt 40.95 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
105 xu/lượt 315 xu/lượt 157.5 xu/lượt 210 xu/lượt 315 xu/lượt
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
630 xu/lượt 1890 xu/lượt 945 xu/lượt 1260 xu/lượt 1890 xu/lượt
210 xu/lượt 630 xu/lượt 315 xu/lượt 420 xu/lượt 630 xu/lượt
525 xu/lượt 1575 xu/lượt 787.5 xu/lượt 1050 xu/lượt 1575 xu/lượt
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
73.5 xu/lượt 220.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt 147 xu/lượt 220.5 xu/lượt
63 xu/lượt 189 xu/lượt 94.5 xu/lượt 126 xu/lượt 189 xu/lượt
52.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt 105 xu/lượt 157.5 xu/lượt
47.25 xu/lượt 141.75 xu/lượt 70.875 xu/lượt 94.5 xu/lượt 141.75 xu/lượt
25.2 xu/lượt 75.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 75.6 xu/lượt
89.25 xu/lượt 267.75 xu/lượt 133.875 xu/lượt 178.5 xu/lượt 267.75 xu/lượt
68.25 xu/lượt 204.75 xu/lượt 102.375 xu/lượt 136.5 xu/lượt 204.75 xu/lượt
21.95 xu/lượt 65.85 xu/lượt 32.925 xu/lượt 43.9 xu/lượt 65.85 xu/lượt
23.1 xu/lượt 69.3 xu/lượt 34.65 xu/lượt 46.2 xu/lượt 69.3 xu/lượt
100.8 xu/lượt 302.4 xu/lượt 151.2 xu/lượt 201.6 xu/lượt 302.4 xu/lượt
23.1 xu/lượt 69.3 xu/lượt 34.65 xu/lượt 46.2 xu/lượt 69.3 xu/lượt
8.19 xu/lượt 24.57 xu/lượt 12.285 xu/lượt 16.38 xu/lượt 24.57 xu/lượt
17.9 xu/lượt 53.7 xu/lượt 26.85 xu/lượt 35.8 xu/lượt 53.7 xu/lượt
17.56 xu/lượt 52.68 xu/lượt 26.34 xu/lượt 35.12 xu/lượt 52.68 xu/lượt
2.84 xu/lượt 8.52 xu/lượt 4.26 xu/lượt 5.68 xu/lượt 8.52 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1050 xu/lượt 3150 xu/lượt 1575 xu/lượt 2100 xu/lượt 3150 xu/lượt
3150 xu/lượt 9450 xu/lượt 4725 xu/lượt 6300 xu/lượt 9450 xu/lượt
1260 xu/lượt 3780 xu/lượt 1890 xu/lượt 2520 xu/lượt 3780 xu/lượt
1365 xu/lượt 4095 xu/lượt 2047.5 xu/lượt 2730 xu/lượt 4095 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
52.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt 105 xu/lượt 157.5 xu/lượt
52.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt 105 xu/lượt 157.5 xu/lượt
34.65 xu/lượt 103.95 xu/lượt 51.975 xu/lượt 69.3 xu/lượt 103.95 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
12.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 18.9 xu/lượt 25.2 xu/lượt 37.8 xu/lượt
19.95 xu/lượt 59.85 xu/lượt 29.925 xu/lượt 39.9 xu/lượt 59.85 xu/lượt
8.55 xu/lượt 25.65 xu/lượt 12.825 xu/lượt 17.1 xu/lượt 25.65 xu/lượt
20.79 xu/lượt 62.37 xu/lượt 31.185 xu/lượt 41.58 xu/lượt 62.37 xu/lượt
5.78 xu/lượt 17.34 xu/lượt 8.67 xu/lượt 11.56 xu/lượt 17.34 xu/lượt
11.78 xu/lượt 35.34 xu/lượt 17.67 xu/lượt 23.56 xu/lượt 35.34 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.0475 xu/lượt 6.1425 xu/lượt 3.07125 xu/lượt 4.095 xu/lượt 6.1425 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
18.9 xu/lượt 56.7 xu/lượt 28.35 xu/lượt 37.8 xu/lượt 56.7 xu/lượt
48.3 xu/lượt 144.9 xu/lượt 72.45 xu/lượt 96.6 xu/lượt 144.9 xu/lượt
7.35 xu/lượt 22.05 xu/lượt 11.025 xu/lượt 14.7 xu/lượt 22.05 xu/lượt
30.45 xu/lượt 91.35 xu/lượt 45.675 xu/lượt 60.9 xu/lượt 91.35 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
92.4 xu/lượt 277.2 xu/lượt 138.6 xu/lượt 184.8 xu/lượt 277.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.63 xu/lượt 1.89 xu/lượt 0.945 xu/lượt 1.26 xu/lượt 1.89 xu/lượt
0.735 xu/lượt 2.205 xu/lượt 1.1025 xu/lượt 1.47 xu/lượt 2.205 xu/lượt
1.26 xu/lượt 3.78 xu/lượt 1.89 xu/lượt 2.52 xu/lượt 3.78 xu/lượt
1.575 xu/lượt 4.725 xu/lượt 2.3625 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.725 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15750 xu/lượt 47250 xu/lượt 23625 xu/lượt 31500 xu/lượt 47250 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
32.55 xu/lượt 97.65 xu/lượt 48.825 xu/lượt 65.1 xu/lượt 97.65 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
63 xu/lượt 189 xu/lượt 94.5 xu/lượt 126 xu/lượt 189 xu/lượt
57.75 xu/lượt 173.25 xu/lượt 86.625 xu/lượt 115.5 xu/lượt 173.25 xu/lượt
6.7 xu/lượt 20.1 xu/lượt 10.05 xu/lượt 13.4 xu/lượt 20.1 xu/lượt
6.7 xu/lượt 20.1 xu/lượt 10.05 xu/lượt 13.4 xu/lượt 20.1 xu/lượt
6.7 xu/lượt 20.1 xu/lượt 10.05 xu/lượt 13.4 xu/lượt 20.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
173.25 xu/lượt 519.75 xu/lượt 259.875 xu/lượt 346.5 xu/lượt 519.75 xu/lượt
210 xu/lượt 630 xu/lượt 315 xu/lượt 420 xu/lượt 630 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
34.65 xu/lượt 103.95 xu/lượt 51.975 xu/lượt 69.3 xu/lượt 103.95 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2362.5 xu/lượt 7087.5 xu/lượt 3543.75 xu/lượt 4725 xu/lượt 7087.5 xu/lượt
2362.5 xu/lượt 7087.5 xu/lượt 3543.75 xu/lượt 4725 xu/lượt 7087.5 xu/lượt
2362.5 xu/lượt 7087.5 xu/lượt 3543.75 xu/lượt 4725 xu/lượt 7087.5 xu/lượt
2362.5 xu/lượt 7087.5 xu/lượt 3543.75 xu/lượt 4725 xu/lượt 7087.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
23.1 xu/lượt 69.3 xu/lượt 34.65 xu/lượt 46.2 xu/lượt 69.3 xu/lượt
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
84 xu/lượt 252 xu/lượt 126 xu/lượt 168 xu/lượt 252 xu/lượt
588 xu/lượt 1764 xu/lượt 882 xu/lượt 1176 xu/lượt 1764 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
68.25 xu/lượt 204.75 xu/lượt 102.375 xu/lượt 136.5 xu/lượt 204.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
232.05 xu/lượt 696.15 xu/lượt 348.075 xu/lượt 464.1 xu/lượt 696.15 xu/lượt
73.5 xu/lượt 220.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt 147 xu/lượt 220.5 xu/lượt
73.5 xu/lượt 220.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt 147 xu/lượt 220.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
49.88 xu/lượt 149.64 xu/lượt 74.82 xu/lượt 99.76 xu/lượt 149.64 xu/lượt
28.35 xu/lượt 85.05 xu/lượt 42.525 xu/lượt 56.7 xu/lượt 85.05 xu/lượt
42.53 xu/lượt 127.59 xu/lượt 63.795 xu/lượt 85.06 xu/lượt 127.59 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5250 xu/lượt 15750 xu/lượt 7875 xu/lượt 10500 xu/lượt 15750 xu/lượt
9843.75 xu/lượt 29531.25 xu/lượt 14765.625 xu/lượt 19687.5 xu/lượt 29531.25 xu/lượt
4410 xu/lượt 13230 xu/lượt 6615 xu/lượt 8820 xu/lượt 13230 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
25.2 xu/lượt 75.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 75.6 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
36.75 xu/lượt 110.25 xu/lượt 55.125 xu/lượt 73.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt
10.82 xu/lượt 32.46 xu/lượt 16.23 xu/lượt 21.64 xu/lượt 32.46 xu/lượt
16.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 33.6 xu/lượt 50.4 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
33.6 xu/lượt 100.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 67.2 xu/lượt 100.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
157.5 xu/lượt 472.5 xu/lượt 236.25 xu/lượt 315 xu/lượt 472.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
157.5 xu/lượt 472.5 xu/lượt 236.25 xu/lượt 315 xu/lượt 472.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
27.3 xu/lượt 81.9 xu/lượt 40.95 xu/lượt 54.6 xu/lượt 81.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
7.35 xu/lượt 22.05 xu/lượt 11.025 xu/lượt 14.7 xu/lượt 22.05 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1417.5 xu/lượt 4252.5 xu/lượt 2126.25 xu/lượt 2835 xu/lượt 4252.5 xu/lượt
1417.5 xu/lượt 4252.5 xu/lượt 2126.25 xu/lượt 2835 xu/lượt 4252.5 xu/lượt
2625 xu/lượt 7875 xu/lượt 3937.5 xu/lượt 5250 xu/lượt 7875 xu/lượt
1942.5 xu/lượt 5827.5 xu/lượt 2913.75 xu/lượt 3885 xu/lượt 5827.5 xu/lượt
4200 xu/lượt 12600 xu/lượt 6300 xu/lượt 8400 xu/lượt 12600 xu/lượt
8400 xu/lượt 25200 xu/lượt 12600 xu/lượt 16800 xu/lượt 25200 xu/lượt
12600 xu/lượt 37800 xu/lượt 18900 xu/lượt 25200 xu/lượt 37800 xu/lượt
15750 xu/lượt 47250 xu/lượt 23625 xu/lượt 31500 xu/lượt 47250 xu/lượt
5250 xu/lượt 15750 xu/lượt 7875 xu/lượt 10500 xu/lượt 15750 xu/lượt
7875 xu/lượt 23625 xu/lượt 11812.5 xu/lượt 15750 xu/lượt 23625 xu/lượt
3150 xu/lượt 9450 xu/lượt 4725 xu/lượt 6300 xu/lượt 9450 xu/lượt
3150 xu/lượt 9450 xu/lượt 4725 xu/lượt 6300 xu/lượt 9450 xu/lượt
3150 xu/lượt 9450 xu/lượt 4725 xu/lượt 6300 xu/lượt 9450 xu/lượt
4200 xu/lượt 12600 xu/lượt 6300 xu/lượt 8400 xu/lượt 12600 xu/lượt
8400 xu/lượt 25200 xu/lượt 12600 xu/lượt 16800 xu/lượt 25200 xu/lượt
15750 xu/lượt 47250 xu/lượt 23625 xu/lượt 31500 xu/lượt 47250 xu/lượt
8400 xu/lượt 25200 xu/lượt 12600 xu/lượt 16800 xu/lượt 25200 xu/lượt
4725 xu/lượt 14175 xu/lượt 7087.5 xu/lượt 9450 xu/lượt 14175 xu/lượt
6300 xu/lượt 18900 xu/lượt 9450 xu/lượt 12600 xu/lượt 18900 xu/lượt
36750 xu/lượt 110250 xu/lượt 55125 xu/lượt 73500 xu/lượt 110250 xu/lượt
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
8400 xu/lượt 25200 xu/lượt 12600 xu/lượt 16800 xu/lượt 25200 xu/lượt
5250 xu/lượt 15750 xu/lượt 7875 xu/lượt 10500 xu/lượt 15750 xu/lượt
10500 xu/lượt 31500 xu/lượt 15750 xu/lượt 21000 xu/lượt 31500 xu/lượt
26250 xu/lượt 78750 xu/lượt 39375 xu/lượt 52500 xu/lượt 78750 xu/lượt
15750 xu/lượt 47250 xu/lượt 23625 xu/lượt 31500 xu/lượt 47250 xu/lượt
4795.35 xu/lượt 14386.05 xu/lượt 7193.025 xu/lượt 9590.7 xu/lượt 14386.05 xu/lượt
1155 xu/lượt 3465 xu/lượt 1732.5 xu/lượt 2310 xu/lượt 3465 xu/lượt
2100 xu/lượt 6300 xu/lượt 3150 xu/lượt 4200 xu/lượt 6300 xu/lượt
26250 xu/lượt 78750 xu/lượt 39375 xu/lượt 52500 xu/lượt 78750 xu/lượt
36750 xu/lượt 110250 xu/lượt 55125 xu/lượt 73500 xu/lượt 110250 xu/lượt
57750 xu/lượt 173250 xu/lượt 86625 xu/lượt 115500 xu/lượt 173250 xu/lượt
12600 xu/lượt 37800 xu/lượt 18900 xu/lượt 25200 xu/lượt 37800 xu/lượt
18900 xu/lượt 56700 xu/lượt 28350 xu/lượt 37800 xu/lượt 56700 xu/lượt
17850 xu/lượt 53550 xu/lượt 26775 xu/lượt 35700 xu/lượt 53550 xu/lượt
36750 xu/lượt 110250 xu/lượt 55125 xu/lượt 73500 xu/lượt 110250 xu/lượt
8400 xu/lượt 25200 xu/lượt 12600 xu/lượt 16800 xu/lượt 25200 xu/lượt
15750 xu/lượt 47250 xu/lượt 23625 xu/lượt 31500 xu/lượt 47250 xu/lượt
10500 xu/lượt 31500 xu/lượt 15750 xu/lượt 21000 xu/lượt 31500 xu/lượt
3150 xu/lượt 9450 xu/lượt 4725 xu/lượt 6300 xu/lượt 9450 xu/lượt
5250 xu/lượt 15750 xu/lượt 7875 xu/lượt 10500 xu/lượt 15750 xu/lượt
10500 xu/lượt 31500 xu/lượt 15750 xu/lượt 21000 xu/lượt 31500 xu/lượt
15750 xu/lượt 47250 xu/lượt 23625 xu/lượt 31500 xu/lượt 47250 xu/lượt
5250 xu/lượt 15750 xu/lượt 7875 xu/lượt 10500 xu/lượt 15750 xu/lượt
10500 xu/lượt 31500 xu/lượt 15750 xu/lượt 21000 xu/lượt 31500 xu/lượt
15750 xu/lượt 47250 xu/lượt 23625 xu/lượt 31500 xu/lượt 47250 xu/lượt
2100 xu/lượt 6300 xu/lượt 3150 xu/lượt 4200 xu/lượt 6300 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
315000 xu/lượt 945000 xu/lượt 472500 xu/lượt 630000 xu/lượt 945000 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5250 xu/lượt 15750 xu/lượt 7875 xu/lượt 10500 xu/lượt 15750 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12600 xu/lượt 37800 xu/lượt 18900 xu/lượt 25200 xu/lượt 37800 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
17.85 xu/lượt 53.55 xu/lượt 26.775 xu/lượt 35.7 xu/lượt 53.55 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
12.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 18.9 xu/lượt 25.2 xu/lượt 37.8 xu/lượt
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
199500 xu/lượt 598500 xu/lượt 299250 xu/lượt 399000 xu/lượt 598500 xu/lượt
99750 xu/lượt 299250 xu/lượt 149625 xu/lượt 199500 xu/lượt 299250 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
147000 xu/lượt 441000 xu/lượt 220500 xu/lượt 294000 xu/lượt 441000 xu/lượt
73500 xu/lượt 220500 xu/lượt 110250 xu/lượt 147000 xu/lượt 220500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.93 xu/lượt 20.79 xu/lượt 10.395 xu/lượt 13.86 xu/lượt 20.79 xu/lượt
10.4 xu/lượt 31.2 xu/lượt 15.6 xu/lượt 20.8 xu/lượt 31.2 xu/lượt
11.6 xu/lượt 34.8 xu/lượt 17.4 xu/lượt 23.2 xu/lượt 34.8 xu/lượt
0.21 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.315 xu/lượt 0.42 xu/lượt 0.63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.54285 xu/lượt 1.62855 xu/lượt 0.814275 xu/lượt 1.0857 xu/lượt 1.62855 xu/lượt
1.155 xu/lượt 3.465 xu/lượt 1.7325 xu/lượt 2.31 xu/lượt 3.465 xu/lượt
2.079 xu/lượt 6.237 xu/lượt 3.1185 xu/lượt 4.158 xu/lượt 6.237 xu/lượt
2.84 xu/lượt 8.52 xu/lượt 4.26 xu/lượt 5.68 xu/lượt 8.52 xu/lượt
2.63 xu/lượt 7.89 xu/lượt 3.945 xu/lượt 5.26 xu/lượt 7.89 xu/lượt
1.89 xu/lượt 5.67 xu/lượt 2.835 xu/lượt 3.78 xu/lượt 5.67 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
11.97 xu/lượt 35.91 xu/lượt 17.955 xu/lượt 23.94 xu/lượt 35.91 xu/lượt
6.17 xu/lượt 18.51 xu/lượt 9.255 xu/lượt 12.34 xu/lượt 18.51 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
23.94 xu/lượt 71.82 xu/lượt 35.91 xu/lượt 47.88 xu/lượt 71.82 xu/lượt
25.2 xu/lượt 75.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 75.6 xu/lượt
18.27 xu/lượt 54.81 xu/lượt 27.405 xu/lượt 36.54 xu/lượt 54.81 xu/lượt
19.53 xu/lượt 58.59 xu/lượt 29.295 xu/lượt 39.06 xu/lượt 58.59 xu/lượt
25.2 xu/lượt 75.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 75.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
16.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 33.6 xu/lượt 50.4 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
34.65 xu/lượt 103.95 xu/lượt 51.975 xu/lượt 69.3 xu/lượt 103.95 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
17.85 xu/lượt 53.55 xu/lượt 26.775 xu/lượt 35.7 xu/lượt 53.55 xu/lượt
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
18.9 xu/lượt 56.7 xu/lượt 28.35 xu/lượt 37.8 xu/lượt 56.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
115.5 xu/lượt 346.5 xu/lượt 173.25 xu/lượt 231 xu/lượt 346.5 xu/lượt
86.1 xu/lượt 258.3 xu/lượt 129.15 xu/lượt 172.2 xu/lượt 258.3 xu/lượt
89.25 xu/lượt 267.75 xu/lượt 133.875 xu/lượt 178.5 xu/lượt 267.75 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
105 xu/lượt 315 xu/lượt 157.5 xu/lượt 210 xu/lượt 315 xu/lượt
78.75 xu/lượt 236.25 xu/lượt 118.125 xu/lượt 157.5 xu/lượt 236.25 xu/lượt
80.85 xu/lượt 242.55 xu/lượt 121.275 xu/lượt 161.7 xu/lượt 242.55 xu/lượt
147 xu/lượt 441 xu/lượt 220.5 xu/lượt 294 xu/lượt 441 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.063 xu/lượt 0.189 xu/lượt 0.0945 xu/lượt 0.126 xu/lượt 0.189 xu/lượt
0.0735 xu/lượt 0.2205 xu/lượt 0.11025 xu/lượt 0.147 xu/lượt 0.2205 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
780.15 xu/lượt 2340.45 xu/lượt 1170.225 xu/lượt 1560.3 xu/lượt 2340.45 xu/lượt
840 xu/lượt 2520 xu/lượt 1260 xu/lượt 1680 xu/lượt 2520 xu/lượt
945 xu/lượt 2835 xu/lượt 1417.5 xu/lượt 1890 xu/lượt 2835 xu/lượt
519.75 xu/lượt 1559.25 xu/lượt 779.625 xu/lượt 1039.5 xu/lượt 1559.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
52.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt 105 xu/lượt 157.5 xu/lượt
7.35 xu/lượt 22.05 xu/lượt 11.025 xu/lượt 14.7 xu/lượt 22.05 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
3.68 xu/lượt 11.04 xu/lượt 5.52 xu/lượt 7.36 xu/lượt 11.04 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
11.55 xu/lượt 34.65 xu/lượt 17.325 xu/lượt 23.1 xu/lượt 34.65 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
36.75 xu/lượt 110.25 xu/lượt 55.125 xu/lượt 73.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt
18.9 xu/lượt 56.7 xu/lượt 28.35 xu/lượt 37.8 xu/lượt 56.7 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
367.5 xu/lượt 1102.5 xu/lượt 551.25 xu/lượt 735 xu/lượt 1102.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.525 xu/lượt 1.575 xu/lượt 0.7875 xu/lượt 1.05 xu/lượt 1.575 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3360 xu/lượt 10080 xu/lượt 5040 xu/lượt 6720 xu/lượt 10080 xu/lượt
6405 xu/lượt 19215 xu/lượt 9607.5 xu/lượt 12810 xu/lượt 19215 xu/lượt
12705 xu/lượt 38115 xu/lượt 19057.5 xu/lượt 25410 xu/lượt 38115 xu/lượt
19115.25 xu/lượt 57345.75 xu/lượt 28672.875 xu/lượt 38230.5 xu/lượt 57345.75 xu/lượt
25357.5 xu/lượt 76072.5 xu/lượt 38036.25 xu/lượt 50715 xu/lượt 76072.5 xu/lượt
38110.8 xu/lượt 114332.4 xu/lượt 57166.2 xu/lượt 76221.6 xu/lượt 114332.4 xu/lượt
49824.6 xu/lượt 149473.8 xu/lượt 74736.9 xu/lượt 99649.2 xu/lượt 149473.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
546000 xu/lượt 1638000 xu/lượt 819000 xu/lượt 1092000 xu/lượt 1638000 xu/lượt
976500 xu/lượt 2929500 xu/lượt 1464750 xu/lượt 1953000 xu/lượt 2929500 xu/lượt
1401750 xu/lượt 4205250 xu/lượt 2102625 xu/lượt 2803500 xu/lượt 4205250 xu/lượt
1863750 xu/lượt 5591250 xu/lượt 2795625 xu/lượt 3727500 xu/lượt 5591250 xu/lượt
2719500 xu/lượt 8158500 xu/lượt 4079250 xu/lượt 5439000 xu/lượt 8158500 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
48.3 xu/lượt 144.9 xu/lượt 72.45 xu/lượt 96.6 xu/lượt 144.9 xu/lượt
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
23.1 xu/lượt 69.3 xu/lượt 34.65 xu/lượt 46.2 xu/lượt 69.3 xu/lượt
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
63 xu/lượt 189 xu/lượt 94.5 xu/lượt 126 xu/lượt 189 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
231 xu/lượt 693 xu/lượt 346.5 xu/lượt 462 xu/lượt 693 xu/lượt
446.25 xu/lượt 1338.75 xu/lượt 669.375 xu/lượt 892.5 xu/lượt 1338.75 xu/lượt
666.75 xu/lượt 2000.25 xu/lượt 1000.125 xu/lượt 1333.5 xu/lượt 2000.25 xu/lượt
887.25 xu/lượt 2661.75 xu/lượt 1330.875 xu/lượt 1774.5 xu/lượt 2661.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
95.55 xu/lượt 286.65 xu/lượt 143.325 xu/lượt 191.1 xu/lượt 286.65 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
80.85 xu/lượt 242.55 xu/lượt 121.275 xu/lượt 161.7 xu/lượt 242.55 xu/lượt
23.1 xu/lượt 69.3 xu/lượt 34.65 xu/lượt 46.2 xu/lượt 69.3 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
18.9 xu/lượt 56.7 xu/lượt 28.35 xu/lượt 37.8 xu/lượt 56.7 xu/lượt
33.6 xu/lượt 100.8 xu/lượt 50.4 xu/lượt 67.2 xu/lượt 100.8 xu/lượt
30.45 xu/lượt 91.35 xu/lượt 45.675 xu/lượt 60.9 xu/lượt 91.35 xu/lượt
50.4 xu/lượt 151.2 xu/lượt 75.6 xu/lượt 100.8 xu/lượt 151.2 xu/lượt
17.85 xu/lượt 53.55 xu/lượt 26.775 xu/lượt 35.7 xu/lượt 53.55 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
1.575 xu/lượt 4.725 xu/lượt 2.3625 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.725 xu/lượt
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
630 xu/lượt 1890 xu/lượt 945 xu/lượt 1260 xu/lượt 1890 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
28.35 xu/lượt 85.05 xu/lượt 42.525 xu/lượt 56.7 xu/lượt 85.05 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.575 xu/lượt 4.725 xu/lượt 2.3625 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.725 xu/lượt
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
9.98 xu/lượt 29.94 xu/lượt 14.97 xu/lượt 19.96 xu/lượt 29.94 xu/lượt
14.7 xu/lượt 44.1 xu/lượt 22.05 xu/lượt 29.4 xu/lượt 44.1 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.84 xu/lượt 2.52 xu/lượt 1.26 xu/lượt 1.68 xu/lượt 2.52 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
11.55 xu/lượt 34.65 xu/lượt 17.325 xu/lượt 23.1 xu/lượt 34.65 xu/lượt
27.3 xu/lượt 81.9 xu/lượt 40.95 xu/lượt 54.6 xu/lượt 81.9 xu/lượt
29.4 xu/lượt 88.2 xu/lượt 44.1 xu/lượt 58.8 xu/lượt 88.2 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
254.1 xu/lượt 762.3 xu/lượt 381.15 xu/lượt 508.2 xu/lượt 762.3 xu/lượt
161.7 xu/lượt 485.1 xu/lượt 242.55 xu/lượt 323.4 xu/lượt 485.1 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
126 xu/lượt 378 xu/lượt 189 xu/lượt 252 xu/lượt 378 xu/lượt
157.5 xu/lượt 472.5 xu/lượt 236.25 xu/lượt 315 xu/lượt 472.5 xu/lượt
262.5 xu/lượt 787.5 xu/lượt 393.75 xu/lượt 525 xu/lượt 787.5 xu/lượt
472.5 xu/lượt 1417.5 xu/lượt 708.75 xu/lượt 945 xu/lượt 1417.5 xu/lượt
735 xu/lượt 2205 xu/lượt 1102.5 xu/lượt 1470 xu/lượt 2205 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
48.3 xu/lượt 144.9 xu/lượt 72.45 xu/lượt 96.6 xu/lượt 144.9 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
34.65 xu/lượt 103.95 xu/lượt 51.975 xu/lượt 69.3 xu/lượt 103.95 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
39.9 xu/lượt 119.7 xu/lượt 59.85 xu/lượt 79.8 xu/lượt 119.7 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
262.5 xu/lượt 787.5 xu/lượt 393.75 xu/lượt 525 xu/lượt 787.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1113 xu/lượt 3339 xu/lượt 1669.5 xu/lượt 2226 xu/lượt 3339 xu/lượt
1249.5 xu/lượt 3748.5 xu/lượt 1874.25 xu/lượt 2499 xu/lượt 3748.5 xu/lượt
2677.5 xu/lượt 8032.5 xu/lượt 4016.25 xu/lượt 5355 xu/lượt 8032.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
29.4 xu/lượt 88.2 xu/lượt 44.1 xu/lượt 58.8 xu/lượt 88.2 xu/lượt
29.4 xu/lượt 88.2 xu/lượt 44.1 xu/lượt 58.8 xu/lượt 88.2 xu/lượt
34.65 xu/lượt 103.95 xu/lượt 51.975 xu/lượt 69.3 xu/lượt 103.95 xu/lượt
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
63 xu/lượt 189 xu/lượt 94.5 xu/lượt 126 xu/lượt 189 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
34.65 xu/lượt 103.95 xu/lượt 51.975 xu/lượt 69.3 xu/lượt 103.95 xu/lượt
34.65 xu/lượt 103.95 xu/lượt 51.975 xu/lượt 69.3 xu/lượt 103.95 xu/lượt
36.75 xu/lượt 110.25 xu/lượt 55.125 xu/lượt 73.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.63 xu/lượt 7.89 xu/lượt 3.945 xu/lượt 5.26 xu/lượt 7.89 xu/lượt
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
36.75 xu/lượt 110.25 xu/lượt 55.125 xu/lượt 73.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
20.9 xu/lượt 62.7 xu/lượt 31.35 xu/lượt 41.8 xu/lượt 62.7 xu/lượt
22.8 xu/lượt 68.4 xu/lượt 34.2 xu/lượt 45.6 xu/lượt 68.4 xu/lượt
23.75 xu/lượt 71.25 xu/lượt 35.625 xu/lượt 47.5 xu/lượt 71.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1575 xu/lượt 4725 xu/lượt 2362.5 xu/lượt 3150 xu/lượt 4725 xu/lượt
840 xu/lượt 2520 xu/lượt 1260 xu/lượt 1680 xu/lượt 2520 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
326.55 xu/lượt 979.65 xu/lượt 489.825 xu/lượt 653.1 xu/lượt 979.65 xu/lượt
29.4 xu/lượt 88.2 xu/lượt 44.1 xu/lượt 58.8 xu/lượt 88.2 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
34.65 xu/lượt 103.95 xu/lượt 51.975 xu/lượt 69.3 xu/lượt 103.95 xu/lượt
47.25 xu/lượt 141.75 xu/lượt 70.875 xu/lượt 94.5 xu/lượt 141.75 xu/lượt
57.75 xu/lượt 173.25 xu/lượt 86.625 xu/lượt 115.5 xu/lượt 173.25 xu/lượt
225.75 xu/lượt 677.25 xu/lượt 338.625 xu/lượt 451.5 xu/lượt 677.25 xu/lượt
162.75 xu/lượt 488.25 xu/lượt 244.125 xu/lượt 325.5 xu/lượt 488.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
0.315 xu/lượt 0.945 xu/lượt 0.4725 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.945 xu/lượt
0.42 xu/lượt 1.26 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.84 xu/lượt 1.26 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
4.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 6.3 xu/lượt 8.4 xu/lượt 12.6 xu/lượt
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
525 xu/lượt 1575 xu/lượt 787.5 xu/lượt 1050 xu/lượt 1575 xu/lượt
420 xu/lượt 1260 xu/lượt 630 xu/lượt 840 xu/lượt 1260 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
3.15 xu/lượt 9.45 xu/lượt 4.725 xu/lượt 6.3 xu/lượt 9.45 xu/lượt
5.25 xu/lượt 15.75 xu/lượt 7.875 xu/lượt 10.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
10.5 xu/lượt 31.5 xu/lượt 15.75 xu/lượt 21 xu/lượt 31.5 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
1.05 xu/lượt 3.15 xu/lượt 1.575 xu/lượt 2.1 xu/lượt 3.15 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.42 xu/lượt 1.26 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.84 xu/lượt 1.26 xu/lượt
1.68 xu/lượt 5.04 xu/lượt 2.52 xu/lượt 3.36 xu/lượt 5.04 xu/lượt
3.36 xu/lượt 10.08 xu/lượt 5.04 xu/lượt 6.72 xu/lượt 10.08 xu/lượt
4.73 xu/lượt 14.19 xu/lượt 7.095 xu/lượt 9.46 xu/lượt 14.19 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
12.6 xu/lượt 37.8 xu/lượt 18.9 xu/lượt 25.2 xu/lượt 37.8 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
68.25 xu/lượt 204.75 xu/lượt 102.375 xu/lượt 136.5 xu/lượt 204.75 xu/lượt
68.25 xu/lượt 204.75 xu/lượt 102.375 xu/lượt 136.5 xu/lượt 204.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.42 xu/lượt 1.26 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.84 xu/lượt 1.26 xu/lượt
0.42 xu/lượt 1.26 xu/lượt 0.63 xu/lượt 0.84 xu/lượt 1.26 xu/lượt
0.00735 xu/lượt 0.02205 xu/lượt 0.011025 xu/lượt 0.0147 xu/lượt 0.02205 xu/lượt
0.0525 xu/lượt 0.1575 xu/lượt 0.07875 xu/lượt 0.105 xu/lượt 0.1575 xu/lượt
0.00735 xu/lượt 0.02205 xu/lượt 0.011025 xu/lượt 0.0147 xu/lượt 0.02205 xu/lượt
0.00735 xu/lượt 0.02205 xu/lượt 0.011025 xu/lượt 0.0147 xu/lượt 0.02205 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
262.5 xu/lượt 787.5 xu/lượt 393.75 xu/lượt 525 xu/lượt 787.5 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
69.3 xu/lượt 207.9 xu/lượt 103.95 xu/lượt 138.6 xu/lượt 207.9 xu/lượt
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
46.2 xu/lượt 138.6 xu/lượt 69.3 xu/lượt 92.4 xu/lượt 138.6 xu/lượt
36.75 xu/lượt 110.25 xu/lượt 55.125 xu/lượt 73.5 xu/lượt 110.25 xu/lượt
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
21 xu/lượt 63 xu/lượt 31.5 xu/lượt 42 xu/lượt 63 xu/lượt
52.5 xu/lượt 157.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt 105 xu/lượt 157.5 xu/lượt
15.75 xu/lượt 47.25 xu/lượt 23.625 xu/lượt 31.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
1575 xu/lượt 4725 xu/lượt 2362.5 xu/lượt 3150 xu/lượt 4725 xu/lượt
231 xu/lượt 693 xu/lượt 346.5 xu/lượt 462 xu/lượt 693 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
0.63 xu/lượt 1.89 xu/lượt 0.945 xu/lượt 1.26 xu/lượt 1.89 xu/lượt
2.1 xu/lượt 6.3 xu/lượt 3.15 xu/lượt 4.2 xu/lượt 6.3 xu/lượt
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
120.75 xu/lượt 362.25 xu/lượt 181.125 xu/lượt 241.5 xu/lượt 362.25 xu/lượt
147 xu/lượt 441 xu/lượt 220.5 xu/lượt 294 xu/lượt 441 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
120.75 xu/lượt 362.25 xu/lượt 181.125 xu/lượt 241.5 xu/lượt 362.25 xu/lượt
131.25 xu/lượt 393.75 xu/lượt 196.875 xu/lượt 262.5 xu/lượt 393.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
134.4 xu/lượt 403.2 xu/lượt 201.6 xu/lượt 268.8 xu/lượt 403.2 xu/lượt
120.75 xu/lượt 362.25 xu/lượt 181.125 xu/lượt 241.5 xu/lượt 362.25 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
74.55 xu/lượt 223.65 xu/lượt 111.825 xu/lượt 149.1 xu/lượt 223.65 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
2.94 xu/lượt 8.82 xu/lượt 4.41 xu/lượt 5.88 xu/lượt 8.82 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
6.3 xu/lượt 18.9 xu/lượt 9.45 xu/lượt 12.6 xu/lượt 18.9 xu/lượt
26.25 xu/lượt 78.75 xu/lượt 39.375 xu/lượt 52.5 xu/lượt 78.75 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
8.4 xu/lượt 25.2 xu/lượt 12.6 xu/lượt 16.8 xu/lượt 25.2 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
315 xu/lượt 945 xu/lượt 472.5 xu/lượt 630 xu/lượt 945 xu/lượt
682.5 xu/lượt 2047.5 xu/lượt 1023.75 xu/lượt 1365 xu/lượt 2047.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
126 xu/lượt 378 xu/lượt 189 xu/lượt 252 xu/lượt 378 xu/lượt
168 xu/lượt 504 xu/lượt 252 xu/lượt 336 xu/lượt 504 xu/lượt
18.9 xu/lượt 56.7 xu/lượt 28.35 xu/lượt 37.8 xu/lượt 56.7 xu/lượt
31.5 xu/lượt 94.5 xu/lượt 47.25 xu/lượt 63 xu/lượt 94.5 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
84 xu/lượt 252 xu/lượt 126 xu/lượt 168 xu/lượt 252 xu/lượt
168 xu/lượt 504 xu/lượt 252 xu/lượt 336 xu/lượt 504 xu/lượt
18.9 xu/lượt 56.7 xu/lượt 28.35 xu/lượt 37.8 xu/lượt 56.7 xu/lượt
84 xu/lượt 252 xu/lượt 126 xu/lượt 168 xu/lượt 252 xu/lượt
63 xu/lượt 189 xu/lượt 94.5 xu/lượt 126 xu/lượt 189 xu/lượt
42 xu/lượt 126 xu/lượt 63 xu/lượt 84 xu/lượt 126 xu/lượt
KÊNH VIP ĐẠI LÝ 2 ĐẠI LÝ 1 CỘNG TÁC VIÊN THÀNH VIÊN
115.5 xu/lượt 346.5 xu/lượt 173.25 xu/lượt 231 xu/lượt 346.5 xu/lượt
152.25 xu/lượt 456.75 xu/lượt 228.375 xu/lượt 304.5 xu/lượt 456.75 xu/lượt